ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี - บริการมืออาชีพสำหรับความปลอดภัย

โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 9

ตามกฎกระทรวงเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน

กฎกระทรวง “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550″
“การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ข้อ 5 "ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน"
 
การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ในกรณีที่มีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบนั้นได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
 
 
 
image
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 9

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน)
กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”

ข้อ 12 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ข้อ 2 "ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามแบบท้ายประกาศนี้"
 
กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ
 

Professional Engineer (P.E.) | วิศวกรมืออาชีพ การันตีความสามารถและคุณภาพการทำงาน

Professional Engineer คือชื่อที่ให้กับวิศวกรที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานมาตรฐานทางวิชาชีพและประสิทธิภาพที่มีคุณภาพสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประกอบวิชาชีพการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงในสถานะผู้ออกแบบ ผู้สนับสนุน ผู้ควบคุม และผู้ดำเนินงานในกิจกรรมวิศวกรรม

การเป็น P.E. ต้องผ่านการศึกษาและสอบวิชาชีพอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบด้วยการรับปริญญาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง ผ่านการทำงานในวงการวิศวกรรม และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพจากสมาคมวิศวกรในประเทศที่เป็นสมาชิกของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว การได้รับการรับรองเป็น P.E. จะช่วยให้วิศวกรมีคุณภาพสูงและสามารถรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือโครงการได้อย่างมั่นใจและมีความเป็นมืออาชีพในวงการวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี | บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 

โทร.099 963 5596

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า,ตรวจระบบไฟฟ้า:ความหมายความสำคัญและขั้นตอนการดำเนินการ

 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าคืออะไร?

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าคือ กระบวนการตรวจเช็คและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้ตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและทรัพย์สิน การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบไฟฟ้า ความถูกต้องของการติดตั้งและการเชื่อมต่อ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตรวจระบบไฟฟ้า

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

1.ประสิทธิภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีช่วยในการตรวจสอบว่าระบบทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทำให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่สมบูรณ์ในระบบไฟฟ้าได้
2.ความถูกต้องและประสิทธิภาพ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งและการเชื่อมต่อ รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในการทำงานปรกติและสภาวะเฉพาะต่าง ๆ
3.การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากปัญหาในระบบไฟฟ้า ทำให้การใช้งานระบบเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

 บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการดำเนินการในการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

1.การเก็บข้อมูลเบื้องต้น ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น แผนผังระบบไฟฟ้า ข้อมูลการติดตั้ง และประวัติการบำรุงรักษา
2.การตรวจสอบสภาพที่ติดตั้ง ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง เช่น สายไฟ สวิทช์ ปลั๊ก และคอนเน็กเตอร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสภาพที่ดีพอใช้งาน
3.การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของสายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการไหลกระแสไฟฟ้าและความทนทานของระบบ
4.การตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมแสง ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบควบคุมอื่น ๆ
5.การทดสอบการทำงานฉุกเฉิน ทดสอบการทำงานฉุกเฉินของระบบไฟฟ้า เช่น การตรวจสอบการทำงานของสวิทช์หรือปลั๊กในกรณีฉุกเฉิน
6.การบันทึกผลการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากปัญหาที่พบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
7.การแก้ไขปัญหา หากพบปัญหาในระบบไฟฟ้าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ
8.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วซึม
9.การสรุปผลและแนะนำ สรุปผลการตรวจสอบและแนะนำมาตรการปรับปรุงหรือการบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.การบำรุงรักษาและติดตาม หลังจากการตรวจสอบ จะต้องมีการดำเนินการบำรุงรักษาและติดตามสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพที่ดีในระยะยาว

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และส่งผลให้การใช้งานระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยในระยะยาว

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี  

 

สนใจงาน บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ติดต่อได้ทาง 


Professional Engineer
HOTLINE : 099 963 5596Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้