ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี - บริการมืออาชีพสำหรับความปลอดภัย

โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 9

ตามกฎกระทรวงเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน

กฎกระทรวง “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550″
“การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ข้อ 5 "ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน"
 
การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ในกรณีที่มีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบนั้นได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
 
 
 
image
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 9

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน)
กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”

ข้อ 12 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ข้อ 2 "ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามแบบท้ายประกาศนี้"
 
กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ
 

Professional Engineer (P.E.) | วิศวกรมืออาชีพ การันตีความสามารถและคุณภาพการทำงาน

Professional Engineer คือชื่อที่ให้กับวิศวกรที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานมาตรฐานทางวิชาชีพและประสิทธิภาพที่มีคุณภาพสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประกอบวิชาชีพการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงในสถานะผู้ออกแบบ ผู้สนับสนุน ผู้ควบคุม และผู้ดำเนินงานในกิจกรรมวิศวกรรม

การเป็น P.E. ต้องผ่านการศึกษาและสอบวิชาชีพอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบด้วยการรับปริญญาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง ผ่านการทำงานในวงการวิศวกรรม และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพจากสมาคมวิศวกรในประเทศที่เป็นสมาชิกของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว การได้รับการรับรองเป็น P.E. จะช่วยให้วิศวกรมีคุณภาพสูงและสามารถรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือโครงการได้อย่างมั่นใจและมีความเป็นมืออาชีพในวงการวิศวกรรม

ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี | บริการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟ้า
 

โทร.099 963 5596

ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | บริการตรวจระบบไฟฟ้ามืออาชีพ ปลอดภัย และคุ้มค่า

 

ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า นายจ้างจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าปีละครั้งเพื่อให้ใช้งานอย่างปลอดภัย โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้ขึ้นทะเบียน หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรับรอง นายจ้างต้องแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน 15 วัน โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต 
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. ความปลอดภัยทางไฟฟ้า พ.ศ. 2550 และมาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสมาคมวิศวกรไทยตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงานต่างๆ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะช่วยตรวจหาปัญหาหรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้เร็วที่สุด และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้าเช่น ไฟไหม้ สะเก็ดไฟ หรือการชนกันของระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องทำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับระบบไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ที่มีใบอนุญาตในการทำงานทางไฟฟ้า (Professional Electrical Engineer) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ ในบางกรณีก็อาจจะเป็นช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบไฟฟ้าในบริเวณที่เฉพาะเจาะจง ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มัลติมิเตอร์ (multimeter) ไฟฟ้าวัดได้สูง (hi-pot tester) อินฟราเรด (infrared camera) และอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้า ตรวจสอบทุกส่วนของระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้า การต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และต้องมีความรอบคอบ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำได้โดยมีหลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบโดยไม่ต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าและการตรวจสอบโดยต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าการตรวจสอบโดยไม่ต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าในระบบ ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและวัดค่าไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า การตรวจสอบโดยไม่ต้องตัดการจ่ายไฟฟ้านั้นเหมาะสำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนน้อยการตรวจสอบโดยต้องตัดการจ่ายไฟฟ้า เป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าในระบบ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุในการตรวจสอบ การตรวจสอบโดย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้งานเป็นประจำในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งที่ต้องการความปลอดภัยมากที่สุด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ ที่อาจเกิดความเสียหายทั้งเงินและชีวิตได้ ผู้กำหนดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าคือ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและมาตรฐานฯ แต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในประเทศไทย กฟผ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และ MEA (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่าย) จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในท้องถิ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้